Prezesie spółki z o.o. bez aktualnego adresu, czy wiesz, że igrasz z ogniem?

Możesz bowiem paść ofiarą nadużyć których sprawcy nie zostaną ukarani gdyż ich „wierzytelności” będą stwierdzone prawomocnymi wyrokami. Nakaz zapłaty wysłany przez sąd pod nieaktualny adres spółki z o.o. powróci z adnotacją na kopercie „adresat wyprowadził się” i sąd wezwie powoda do wskazania aktualnego adresu siedziby spółki. Jeżeli jednak ten nieaktualny adres wciąż figuruje w KRS jako aktualny (a tak jest bardzo często), to gdy powód wskaże to sądowi, ten nada nakazowi zapłaty klauzule wykonalności. Albowiem zgodnie z prawem za aktualny adres siedziby spółki uznaje się ten z KRS i nie ma znaczenia to, że „adresat wyprowadził się”.

Czy już uświadamiasz sobie potencjalne zagrożenie? Nie tylko że pozbawiasz się (nie wskazując w KRS aktualnego adresu, choćby Twojego domowego) możliwości wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty ale też ryzykujesz tym, że powód (przeczytawszy niniejszy wpis wymyśli sobie jeszcze jedną wierzytelność na dowolna kwotę i pozwie Twą spółkę o zapłatę. Sąd bez problemu wyda nakaz zapłaty na podstawie niepodpisanej faktury, http://winny.info.pl/windykacja-bez-faktury/ to standard. I znowu doręczenie nakazu będzie „skuteczne inaczej”.

I jak może wiesz (powinieneś wiedzieć będąc prezesem spółki z o.o.) nie skończy się na bezskutecznej egzekucji przeciwko Twej spółce z o.o. Po uzyskaniu od komornika postanowienia o bezskutecznej egzekucji, naciągacz wystąpi z pozwem przeciwko Tobie. Oczywiście nie będziesz miał już dane zakwestionować zasadności roszczenia przeciwko spółce, ta sprawa jest już zakończona. A ponieważ nie złożyłeś (na czas) wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, więc skończy się na egzekucji tej „należności:” z Twego osobistego majątku.

Zgłosisz zawiadomienie o wyłudzeniu? Nie sądzę aby organa ścigania pochyliły się nad tym; jest przecież prawomocny wyrok w sprawie cywilnej. Jak mawia jeden znajomy policjant – „Kto będzie dyskutował z sądem?”

Ile masz lat? 62? No to idę o zakład, że dłużej nie pożyjesz jak Ci komornik zajmie skutecznie konto osobiste celem wyegzekwowania tego „długu” w kwocie np. 90 tysięcy złotych.

2 myśli na temat “Prezesie spółki z o.o. bez aktualnego adresu, czy wiesz, że igrasz z ogniem?”

  1. Czy wie Pan w jaki sposób spółka-dłużnik może być reprezentowana na licytacji komorniczej, celem wstrzymania licytacji, w momencie gdy brak w niej zarządu? Pomimo braku zarządu mamy obawy o działania komornika i sędziego (błędne powiadomienie wierzyciela i dłużnika i brak reakcji komornika na to) i chcielibyśmy umocować kogoś – dać pełnomocnictwo – do składania wniosków na licytacji komorniczej.

    1. Pełnomocnika do prowadzenia spraw spółki na zewnątrz może powołać tylko zarząd (członek zarządu), nie może tego uczynić zgromadzenie wspólników. Takie też stanowisko zajął Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 15 czerwca 2012 roku, sygn. akt II CSK 217/11). Skoro zarządu nie ma, to w mojej ocenie, zgromadzenie wspólników powinno powołać członka zarządu choćby tylko po to, aby ten takiego pełnomocnika ustanowił a następnie członek zarządu może zostać odwołany / złożyć rezygnację a spółkę będzie reprezentował ten samoistny prokurent który będzie mógł skutecznie poinformować sąd, że postępowanie egzekucyjne musi zostać zawieszone z racji tego, że spółka nie ma zarządu (podstawa prawna: art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c.). Samoistny prokurent bowiem owszem, jest pełnomocnikiem spółki ale nie jest jej zarządem. Zawieszenie będzie trwało do czasu powołania nowego zarządu albo do czasu ustanowienia przez sąd na wniosek wierzyciela, kuratora dla spółki. Należy bowiem pamiętać o tym, nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku, uprawnia kuratora do reprezentowania spółki do czasu powołania nowego zarządu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *